Privacy Policy

Vier je Dromen verkleedkisten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Vier je Dromen verkleedkisten – www.vierjedromen.nl 

Martina Meijer (contactpersoon gegevensbeheer)

E-mail: info@vierjedromen.nl

Lobeliaberg 74

4708 LP Roosendaal

Tel: 06-48008302

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vier je Dromen verkleedkisten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

–              Voor- en achternaam

–              Geslacht

–              Geboortedatum

–              Adresgegevens

–              Telefoonnummer

–              E-mailadres

–              IP-adres

–              Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door uw ervaringen te delen via onze website

–              Gegevens over uw activiteiten op onze website

–              Internetbrowser en apparaat type

–              Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vier je Dromen verkleedkisten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–              Het afhandelen van uw betaling

–              Verzenden van onze nieuwsbrief

–              U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

–              U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

–              Om diensten en producten bij u af te leveren

–              Vier je Dromen verkleedkisten analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten en producten af te       stemmen     op uw voorkeuren.

–              Vier je Dromen verkleedkisten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vier je Dromen verkleedkisten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 7 jaar voor de eerder genoemde persoonsgegevens welke samenhangt met de wettelijke bewaarplicht die geldt vanuit de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vier je Dromen verkleedkisten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor éénzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vier je Dromen verkleedkisten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vier je Dromen verkleedkisten gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld

uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vier je Dromen verkleedkisten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop Vier je Dromen verkleedkisten omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vier je Dromen verkleedkisten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@vierjedromen.nl

Scroll naar boven